Tải nội dung trên Google Play Tải nội dung trên Google Play

Nạp tiền tài khoản giao thông VETC

Chú ý:

- Đối với xe biển 5 số: biển trắng thêm chữ T: VD: 29A01234T; biển xanh thêm chữ X.

- Số tài khoản giao thông: Bao gồm 11 ký tự, theo định dạng E0XXXXXXXXX, trong đó X là số.