Lỗi được xác định:

Số tiền giao dịch lớn hơn hoặc nhỏ hơn quy định