Lỗi được xác định:

Mã merchant không tồn tại hoặc bị khóa